Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov sú platné od 25. mája 2018 a nahrádzajú predchádzajúce prehlásenie o Ochrane osobných údajov.

Ak ste návštevníkom našich webových stránok, našim zákazníkom alebo odberateľom newsletterov a noviniek, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Tu sa môžete oboznámiť s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Všeobecným nariadením EU o ochrane osobných údajov).

1. Správca vašich osobných údajov

My, teda spoločnosť 123servis s.r.o. so sídlom: Andreja Pavču 279/3, 027 32 Habovka, IČO 50286811, nakladáme s vašimi osobnými údajmi ako správca. Kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese: info@topcistiacatechnika.sk. Ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti požadované platnou legislatívou, vaše osobné údaje spracovávame iba na základe platného právneho dôvodu, a to najmä oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu, podľa článku 13 GDPR plníme informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov a úplne rešpektujeme vaše práva podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

2. Rozsah osobných údajov a účely ich spracovania

a. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

Spoločnosť 123servis s.r.o. spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, názov spoločnosti, IČO, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti 123servis s.r.o., na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou 123servis s.r.o. je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti 123servis s.r.o..

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,

servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia

orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti 123servis s.r.o..

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b. Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

Spoločnosť 123servis s.r.o. spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, názov spoločnosti, IČO, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti 123servis s.r.o., na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou 123servis s.r.o. je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

c. Nezáväzná objednávka tovaru

Spoločnosť 123servis s.r.o. spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, názov spoločnosti, IČO a údaje o tovare.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou 123servis s.r.o. je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.

d. Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť 123servis s.r.o. spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, názov spoločnosti, IČO a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou 123servis s.r.o. je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

e. Poskytovanie telefonickej, e-mailovej a online podpory zákazníkom

Spoločnosť 123servis s.r.o. spracúva na účely poskytovania telefonickej, e-mailovej a online podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, názov spoločnosti, IP adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou 123servis s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

f. Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť 123servis s.r.o. spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, názov spoločnosti, IČO údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou 123servis s.r.o. je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

g. Uplatňovanie nárokov spoločnosti 123servis s.r.o.

Spoločnosť 123servis s.r.o. spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti 123servis s.r.o. nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou 123servis s.r.o., údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti 123servis s.r.o., údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti 123servis s.r.o..

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou 123servis s.r.o. je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti 123servis s.r.o.. Oprávneným záujmom spoločnosti 123servis s.r.o. je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti 123servis s.r.o..

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti 123servis s.r.o. uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

h. Plnenie zákonných povinností spoločnosti 123servis s.r.o.

Spoločnosť 123servis s.r.o. spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až h) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti 123servis s.r.o..

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou 123servis s.r.o. je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou 123servis s.r.o..

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3. Doba uloženia vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje si ponechávame počas behu premlčacích lehôt, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu pre ich uchovávanie.

4. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje opatrujeme ako keby boli naše vlastné a pristupujeme k nim so všetkou úctou. S vašimi dátami nakladajú iba osoby (zamestnanci a spolupracovníci), ktorí sú viazaní mlčanlivosťou, spracovateľské operácie vykonávame z najväčšej časti vlastnými silami a nepoužívame pre nich tretie strany. Mimo Európsku úniu sa vaše dáta cez nás nedostanú.

5. Vaše práva v rámci ochrany osobných údajov

– právo na informácie a právo na prístup – do 30 dní od vyzvania vám doložíme aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

– právo na doplnenie a zmenu osobných údajov kedykoľvek o to požiadate.

– právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa nazdávate, že spracovávame vaše nepresné údaje, nazdávate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku voči spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.

– právo na výmaz (byť zabudnutý) – do 30 dní vymažeme všetky vaše osobné údaje zo systému, na základe vašej výzvy, ak nám zákon nestanoví inak (napr. daňové doklady apod.)

– právo na sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nenakladáme v súlade so zákonom. Ak nás o prípadnom pochybení budete najprv informovať, budeme veľmi radi a radi všetko dáme do poriadku.

– právo na odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení – kedykoľvek alebo pri obdržaní akéhokoľvek emailu od nás na jeho konci vždy nájdete možnosť sa z newsletterov odhlásiť.

6. Mlčanlivosť

Naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí spracovávajú vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a to aj po skončení zmluvného vzťahu s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.